วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

เตรียมพร้อม ^^
ประเทศไทยเสี่ยงต่อแผ่นดินไหวและสึนามิแค่ไหนและจะรับมืออย่างไร โดย รศ.ดร.อมร พิมานมาศ
http://www.coe.or.th/_coe/_product/20140515202418-1.pdf — with Bkk Buddeekham.

และ 


10 วิธี รับมือ แผ่นดินไหว


         ในฐานะนักวิจัยโครงการ “ศึกษาวิธีการออกแบบและเสริมกำลังอาคารในประเทศเพื่อต้านทานแผ่นดินไหว” โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รศ.ดร.อมร พิมานมาศ รองเลขาธิการสภาวิศวกร และอาจารย์ประจำสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เผยว่า จากเหตุการณ์แผ่นดินไหว 6.3 ริกเตอร์ที่ อ.พาน จ.เชียงรายเมื่อวันที่ 5 พ.ค.57 ที่ผ่านมา ก่อให้เกิดความเสียหายแก่โครงสร้างบ้านเรือน โดยเฉพาะอาคารบ้านเรือนหลังเล็กๆ ซึ่งการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีวิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง ทำให้โครงสร้างบ้านไม่แข็งแรง
     รศ.ดร.อมร นำเสนอ 10 แนวทางการออกแบบอาคารในเขตเสี่ยงภัยแผ่นดินไหว ซึ่งเป็นแนวทางที่ทำได้ไม่ยาก และเหมาะกับการก่อสร้างในบ้านเรา ประกอบด้วย
   1.วัสดุก่อสร้างต้องได้มาตรฐาน คอนกรีตต้องมีกำลังรับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 240 กก.ต่อตารางเซนติเมตรหรือมากกว่านั้น เหล็กเส้นต้องเป็นเหล็กได้มาตรฐาน มอก. รองรับ การใช้คอนกรีตที่ด้อยคุณภาพหรือเหล็กไม่เต็มเส้นจะทำให้โครงสร้างไม่แข็งแรง
       2. เสาบ้านต้องมีขนาดไม่ต่ำกว่า 20 ซม. เสาที่มีขนาดใหญ่ยิ่งต้านแผ่นดินไหวได้ดี เพราะเสาเป็นโครงสร้างหลักที่ต้องต้านแผ่นดินไหว หากเสาเล็กเกินไป อาจทำให้โครงสร้างอาคารไม่แข็งแรงและพังถล่มได้โดยง่าย
       3. เหล็กเส้นในเสาต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 4 เส้น และมีขนาดไม่ต่ำกว่า 12 มม.
       4. เสาทุกต้นต้องเสริมเหล็กปลอก โดยเหล็กปลอกต้องพันเป็นวงรอบเหล็กแกน เหล็กปลอกที่ใช้ต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า 6 มม. หากใช้เหล็กขนาด 9 มม. ได้ยิ่งดี และต้องพันเหล็กปลอกให้ถี่ๆ โดยเฉพาะที่โคนเสาและปลายเสาด้านบนต้องวางเหล็กปลอกจำนวนอย่างน้อย 10 วง ในระยะ 50 ซม. วัดจากปลายด้านบนและปลายด้านล่างของเสาทุกต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเสาชั้นล่างสุดต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
       5. ข้อต่อหรือบริเวณที่คานและเสามาบรรจบกันจะต้องเสริมเหล็กปลอกเช่นกัน โดยต้องใช้เหล็กปลอกขนาดไม่เล็กกว่า 6 มม. จำนวนไม่น้อยกว่า 4 เส้นพันรอบเหล็กแกนในบริเวณข้อต่อ
       6. คาน ซึ่งเป็นชิ้นส่วนที่สำคัญ หากสามารถพันเหล็กปลอกที่บริเวณปลายคานให้ถี่ๆ ได้ จะทำให้โครงสร้างแข็งแรงขึ้น
       7. หลีกเลี่ยงการต่อเติมส่วนต่างๆ ของโครงสร้างเอง เช่น การต่อเติมชั้นลอยอาจทำให้เสาปกติกลายเป็นเสาสั้นและอาจทำให้ถูกเฉือนขาดได้ง่าย
       8. ต้องระวังการก่อสร้างบ้านที่ชั้นล่างเปิดโล่ง แนวทางป้องกันควรทำค้ำยันไม้หรือเหล็กจากมุมล่างของเสาต้นหนึ่งไปยังมุมบนของเสาต้นถัดไปเป็นรูปกากบาท จะทำให้ชั้นที่เปิดโล่งนั้นมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นไม่พังถล่มลงมา
       9. การก่อกำแพงอิฐต้องก่อให้ตลอดความสูงของเสา ห้ามปล่อยให้มีช่องว่าง เพราะจะทำให้เกิดการเฉือนขาดได้ง่ายๆ
      10. ในการก่อสร้างบ้านที่แข็งแรงนั้น ควรมีวิศวกรโยธาเป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2557

สมาคมผู้ประกอบการ รับเหมาก่อสร้างจังหวัดเชียงราย

เนื่องด้วย จังหวัด เรากำลัง ขยาย ตอนรับ AEC และ องค์กร ขนาดใหญ่ ที่จะเข้ามา

เรื่อง จัดตั้ง โครงสร้าง ของ
"สมาคมผู้ประกอบการ รับเหมาก่อสร้างจังหวัดเชียงราย"

ใคร่ขอเรียนเชิญผู้สนใจ เข้ารวมประชุมการจัดตั้งสมาคม

แสดงความคิดเห็น แนวทาง ในการจัดตั้ง  "สมาคม"


“มุ่งส่งเสริมธุรกิจรับสร้างบ้าน และ สมาชิก ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ สินค้า การบริการให้เป็นที่น่า เชื่อถือ และ เป็นที่ยอมรับของภาครัฐ องค์กรธุรกิจ ผู้บริโภค และประชาชน ทั่วไป”

นโยบาย
“มุ่งส่งเสริมธุรกิจรับสร้างบ้านในเชียงราย และ สมาชิก ในการยกระดับมาตรฐาน
 การบริการให้เป็นที่เชื่อถือและเป็นที่ยอมรับของภาครัฐ องค์กรธุรกิจ ผู้บริโภค และประชาชน ทั่วไป”

วัตถุประสงค์

1.  ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจการรับสร้างบ้าน ทั้งในทางปฏิบัติ และทางวิชาการ

2. สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิก แก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่าง ๆ ในการประกอบการค้าของสมาชิก รวมทั้งประณีประนอม ข้อพิพาท ระหว่างสมาชิก เพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบการ


3. เป็นสื่อประสานงานการประกอบการกับหน่วยราชการและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้การประกอบธุรกิจดำเนินไปโดยเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


4. เป็นสื่อกลางระหว่างสมาชิก เพื่อความสัมพันธ์อันดี เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความชำนาญในการประกอบธุรกิจ และเพื่อให้ความช่วยเหลือในทางวิชาการ ทางปฏิบัติ ในการประกอบธุรกิจซึ่งกันและกัน


5. ส่งเสริมธุรกิจรับสร้างบ้านให้มีมาตรฐานที่ดีและถูกหลักวิธีในการก่อสร้าง เพื่อประโยชน์และความเป็นธรรมในการประกอบธุรกิจเดียวกัน


6. ส่งเสริมพลานามัย กีฬา และจัดให้มีกิจกรรม เพื่อ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน


7. สอดส่อง และติดตามความเคลื่อนไหว ภาวะตลาดวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง แนวโน้ม ทางธุระกิจ 

และ อื่นๆ ฯลฯ

8. ส่งเสริมและเผยแพร่เกียรติคุณของสมาชิกผู้ดำเนินการได้ผลดี เป็นที่เชื่อถือแก่ประชาชนและทางราชการ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม