วันเสาร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2557

สมาคมผู้ประกอบการ รับเหมาก่อสร้างจังหวัดเชียงราย

เนื่องด้วย จังหวัด เรากำลัง ขยาย ตอนรับ AEC และ องค์กร ขนาดใหญ่ ที่จะเข้ามา

เรื่อง จัดตั้ง โครงสร้าง ของ
"สมาคมผู้ประกอบการ รับเหมาก่อสร้างจังหวัดเชียงราย"

ใคร่ขอเรียนเชิญผู้สนใจ เข้ารวมประชุมการจัดตั้งสมาคม

แสดงความคิดเห็น แนวทาง ในการจัดตั้ง  "สมาคม"


“มุ่งส่งเสริมธุรกิจรับสร้างบ้าน และ สมาชิก ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ สินค้า การบริการให้เป็นที่น่า เชื่อถือ และ เป็นที่ยอมรับของภาครัฐ องค์กรธุรกิจ ผู้บริโภค และประชาชน ทั่วไป”

นโยบาย
“มุ่งส่งเสริมธุรกิจรับสร้างบ้านในเชียงราย และ สมาชิก ในการยกระดับมาตรฐาน
 การบริการให้เป็นที่เชื่อถือและเป็นที่ยอมรับของภาครัฐ องค์กรธุรกิจ ผู้บริโภค และประชาชน ทั่วไป”

วัตถุประสงค์

1.  ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจการรับสร้างบ้าน ทั้งในทางปฏิบัติ และทางวิชาการ

2. สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิก แก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่าง ๆ ในการประกอบการค้าของสมาชิก รวมทั้งประณีประนอม ข้อพิพาท ระหว่างสมาชิก เพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบการ


3. เป็นสื่อประสานงานการประกอบการกับหน่วยราชการและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้การประกอบธุรกิจดำเนินไปโดยเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


4. เป็นสื่อกลางระหว่างสมาชิก เพื่อความสัมพันธ์อันดี เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความชำนาญในการประกอบธุรกิจ และเพื่อให้ความช่วยเหลือในทางวิชาการ ทางปฏิบัติ ในการประกอบธุรกิจซึ่งกันและกัน


5. ส่งเสริมธุรกิจรับสร้างบ้านให้มีมาตรฐานที่ดีและถูกหลักวิธีในการก่อสร้าง เพื่อประโยชน์และความเป็นธรรมในการประกอบธุรกิจเดียวกัน


6. ส่งเสริมพลานามัย กีฬา และจัดให้มีกิจกรรม เพื่อ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน


7. สอดส่อง และติดตามความเคลื่อนไหว ภาวะตลาดวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง แนวโน้ม ทางธุระกิจ 

และ อื่นๆ ฯลฯ

8. ส่งเสริมและเผยแพร่เกียรติคุณของสมาชิกผู้ดำเนินการได้ผลดี เป็นที่เชื่อถือแก่ประชาชนและทางราชการ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม